Szókincs

Education vocabulary – Oktatás

Oktatás - tematikus szókincs lista

Hallgasd közben a hanganyagot!

 

education oktatás
teacher tanár
student tanuló
lecture előadás
lecturer előadó
professor professzor
to learn (learnt, learnt) tanulni
to study (studied, studied) tanulni
to practice (practiced, practiced) gyakorolni
school iskola
to attend (attended, attended) járni, látogatni
state school állami iskola
independent/public school magániskola
at the age of valamilyen korban
nursery bölcsőde
nursery school óvoda
elementary school általános iskola
primary school általános iskola
secondary school középiskola
grammar school gimnázium
comprehensive school szakközépiskola
vocational school szakmunkásképző
boarding school bentlakásos iskola
to graduate (graduated, graduated) diplomát, oklevelet szerez
final exam záróvizsga
school-leaving exam érettségi
advanced level emelt szintű
ordinary level normál szintű
grade jegy
tertiary education felsőfokú oktatás
college főiskola
university egyetem
seminar szeminárium
major szak
medicine orvostudomány
engineering mérnöki tudományok
architecture építészet
agriculture mezőgazdaság
law jog
psychology pszihológia
history of art művészettörténet
faculty kar
department tanszék
field tudományterület
entrance exam felvételi vizsga
state exam államvizsga
diploma diploma
to get a degree diplomát kapni, diplomázni
degree felsőfokú végzettség
qualification képzettség, végzettség
qualified képzett
tuition fee tandíj
grant ösztöndíj
lesson óra, lecke
classroom osztály
classmate osztálytárs
principal igazgató
board tábla
subject tantárgy
history történelem
art művészetek
geography földrajz
music zene
P. E. (physical education) testnevelés
maths matematika
physics fizika
chemistry kémia
biology biológia
I. T. (information technology) számítógépes ismeretek
economics közgazdaságtan
literature irodalom
grammar nyelvtan
foreign language idegen nyelv
language exam nyelvvizsga
elementary level alapfok
intermediate level középfok
candidate vizsgázó
examiner vizsgáztató
to develop (developed, developed) fejlődni
to translate (translated, translated) fordítani
translation fordítás
expression kifejezés
vocabulary szókincs
dictionary szótár
equipment felszerelés
activity tevékenység
board game társasjáték
pair work pármunka
group work csoportmunka
individual work egyéni munka
presentation prezentáció
oral practice szóbeli gyakorlás
writing activity írásbeli feladat
homework házi feladat
to count (counted, counted) számolni
to write (wrote, written) írni
to read (read, read) olvasni
to explain (explained, explained) magyarázni
explanation magyarázat
exercise feladat
to revise (revised, revised) ismételni
revision ismétlés
test teszt, dolgozat
exam vizsga
written exam írásbeli vizsga
oral exam szóbeli vizsga
to take an exam (took, taken) vizsgázni
to pass an exam (passed, passed) átmenni a vizsgán
to fail an exam (failed, failed) megbukni a vizsgán
to cheat (cheated, cheated) csalni, puskázni
to complete elvégezni
to be good at something jónak lenni valamiben
number szám
compulsory kötelező
knowledge tudás
opportunity lehetőség
easy könnyű
difficult nehéz, bonyolult
necessary szükséges
important fontos

 

Kapcsolódó leckék

'Fel a tetejéhez' gomb